Avís Legal

Avís legal i condicions d’ús

Aquesta pàgina respon principalment al deure d’informació recollit en article 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, i la voluntat de definir les condicions d’ús del lloc, les quals estàs acceptant com a persona usuària del web en el moment que estàs fent servir aquesta web al navegar i interactuar amb ella.

Addicionalment als continguts aquí exposats, els aspectes específics relacionats amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris d’aquesta web es desenvolupen en les pàgines de política de privacitat i política de cookies d’aquest web.

Identitat del responsable

L’activitat d’aquest web està articulada de la següent manera:

  • Identitat del responsable: aquest lloc web està gestionat per Michel Desmier, amb NIF Y9234769F, que és el responsable de l’arxiu.
  • Nom comercial: El Jardí Romànic
  • Direcció: C. Girona, 9 (08506), Barcelona.
  • Contacte: qualsevol pot contactar amb nosaltres a la pàgina de contacte.
  • Activitat:aquest web es dedica a la comercialització de serveis de guiatge, tallers i fotografia.

Marc legal aplicable

L’activitat d’aquest web es troba subjecta al marc legal espanyol i europeu, concretament a les següents normes:

Finalitat del web

El web té les següents finalitats:

  • Divulgació d’informació i educació dels usuaris sobre romànic i patrimoni.
  • L’enviament d’aquest mateix tipus d’informació, juntament amb avisos sobre noves publicacions al blog, a la seva llista de correu.
  • L’enviament d’informació amb fins comercials, com ara la promoció de cursos, visites guiades, tallers i serveis fotogràfics o altres productes i serveis relacionats amb la temàtica del web.
  • La intermediació de serveis professionals relacionats amb la temàtica del web entre els usuaris de la web i els professionals que presten aquests serveis.
  • La realització de màrqueting d’afiliació en alguns dels continguts publicats al blog.

Responsabilitat de l’usuari

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

Michel Desmier (en endavant, el prestador) s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc, el qual efectuarà a més parades periòdiques per manteniments tècnics.

A més, el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Ús de cookies

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius de text que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina).

Es tracta d’una tècnica utilitzada de manera habitual a Internet per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.

Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts.

En tot cas, el prestador es compromet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció al mencionat lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

L’usuari podrà trobar més informació sobre cookies, juntament amb una llista detallada de les cookies utilitzades al web a la pàgina de política de cookies.

Protecció de dades personals

El prestador compleix amb la normativa europea i espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades al Reglamento General de Protección de datos (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Enllaços d’afiliació

El prestador forma part dels programes d’afiliació d’alguns productes i serveis de marques relacionades amb els continguts publicats a les seves webs.

El prestador assumeix el compromís ètic de realitzar enllaços d’afiliació exclusivament amb productes i serveis dels quals té coneixement directe per la seva pròpia experiència o després d’haver avaluat el producte o servei en qüestió que permetin obtenir proves suficients de la qualitat del mateix.

El prestador es compromet a no incloure enllaços afiliats arbitraris a productes que no compleixin amb les condicions abans descrites.

En cas que l’usuari pateixi qualsevol tipus de problema amb algun dels productes o serveis recomanats, el prestador no assumeix responsabilitat legal i de cap altra tipus.

Propietat intel·lectual i ús dels continguts

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests.

En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el formulari de contacte que es manté en el lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.

 

error: Content is protected !!
Share This
× Contacta'm